Ahmednagar Double Hill Half Marathon 2021
21/11/2021

     
     
Male
NameNet Time
Sairaj Shinde (#1028)00:54:14
Shravan Daga (#1022)00:54:32
Merwan Yadav (#1021)00:55:11
Aditya Karale (#1037)01:01:42
Suyash Bura (#1027)01:02:47
NameNet Time
Gautam Jaybhay (#1067)00:54:37
Ashish Ravalu (#1111)01:00:08
Ankush Shinde (#1064)01:00:57
Jagdeep Makar (#1066)01:01:15
Vijay Karpe (#1051)01:01:29
NameNet Time
Mahesh Bhalgat (#1097)01:03:53
Purushottam Bura (#1101)01:07:42
Deepak Kaswa (#1098)01:09:37
Dilip Mate (#1103)01:13:04
Bharat Chudiwal (#1102)01:14:15
Female
NameNet Time
Gayatri Kuchekar (#1001)01:05:42
Neha Deshmukh (#1003)01:23:43
Shruti Raskar (#1004)01:31:57
Sayali Ponkshe (#1005)01:33:26
NameNet Time
Veena Jagnade (#1006)01:04:33
Ritu Wadhwa (#1018)01:12:27
Shilpa Mate (#1014)01:13:05
Prachi Kalamkar (#1008)01:21:07
Trupti . (#1012)01:24:20
NameNet Time
Satbir Kaur (#1019)01:31:14
fb